§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Fotopołowy”.
 2. Organizatorem Konkursu „Fotopołowy”, zwanego dalej Konkursem, jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, zwany dalej Organizatorem.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na witrynie www fotopolowy.uph.edu.pl oznacza akceptację warunków konkursu, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Niniejszy regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu na witrynie www.fotopolowy.uph.edu.pl oraz w siedzibie Organizatora (Dział Promocji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, p. 11).

§2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych amatorsko zajmujących się fotografią.
 2. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwani są dalej „Uczestnikami Konkursu”.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§3 Zasady konkursu

 1. W Konkursie „Fotopołowy” wprowadza się kategorię tematyczną prac konkursowych – „Przyroda z daleka i z bliska”.
 2. Pracę konkursową stanowią zdjęcia kolorowe lub czarno-białe.
 3. Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na witrynie pod adresem www.fotopolowy.uph.edu.pl/rejestracja. Zdjęcia należy załączyć w wypełnionym formularzu (maksymalnie trzy zdjęcia) o łącznej wielkości maksimum 32 MB. Aby wysłać formularz należy załadować zdjęcia i zaakceptować dokumenty, o posiadaniu pełnych praw autorskich do przesłanych prac, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego „Fotopołowy” niezbędnych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora Konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora w komunikacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz wystawy pokonkursowej.
 4. W przypadku, gdy zdjęcie przedstawia wyraźnie widoczne postaci wymagane jest przedstawienie przez autora zdjęć zgody tej osoby na wykorzystanie wizerunku (pobierz druk zgody i wypełniony odeślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 5. Nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, jak też osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 6. Aby zdjęcie spełniało parametry techniczne dłuższy bok zdjęcia powinien wynosić co najmniej 2.500 pikseli.
 7. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie zawierające do trzech zdjęć.
 8. W Konkursie nie biorą udziału zdjęcia oraz zabrania się przesyłania zdjęć:
  - o treści naruszającej prawo bądź godzących w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne,
  - których uczestnik konkursu nie jest autorem,
  - w których autor nie ma zgody osób trzecich na wykorzystanie i publikację wizerunku.
 9. W konkursie wezmą udział wyłącznie osoby, których zdjęcie/a po przejściu wstępnej weryfikacji zostały opublikowane na witrynie internetowej www.fotopolowy.uph.edu.pl
 10. Spośród eksponowanych zdjęć Dział Promocji UPH wyłoni do 30 półfinalistów.
 11. Zdjęcia wyłonione przez Komisję konkursową w półfinale będą dodatkowo brały udział w głosowaniu internautów.
 12. Spośród 30 zdjęć półfinałowych komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace.
 13. Zdjęcia biorące udział w konkursie pozostają własnością autora tych zdjęć.
 14. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatną prezentację zdjęć na wystawie pokonkursowej, w prasie i innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych z podaniem nazwiska autora, tytułu pracy oraz miejsca zajętego w Konkursie. Organizator Konkursu oświadcza, że nie będzie z tego tytułu czerpał korzyści finansowych.

§4 Terminarz Konkursu

 1. Prace należy przesłać do 16 lutego 2018 r.
 2. W dniach 5-12 marca 2018 r. odbywać się będzie głosowanie internautów na stronie internetowej Konkursu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r.
 4. Uroczyste wręczenie nagród Uczestnikom Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na witrynie internetowej Organizatora Konkursu.
 5. Podczas wyżej wymienionej uroczystości odbędzie się otwarcie wystawy prac finałowych.

§5 Komisja konkursowa

 

 1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Ocenie będzie podlegało:ogólne wrażenie, oryginalne ujęcie tematu, jakość techniczna, kompozycja.
 3. Komisja konkursowa przyzna:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce

§6 Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (opis nagród na stronie konkursowej).
 2. Organizator konkursu może zmienić rodzaj nagród.
 3. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z 4, ust. 4 niniejszego regulaminu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości będzie można je odebrać osobiście w Dziale Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul. Konarskiego 2, pokój 11) w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników na stronie konkursowej.
 4. W celu otrzymania nagrody każdy Zwycięzca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał na formularzu nieprawdziwy adres lub niepoprawne dane lub jeśli Zwycięzca nie wskazał danych w formularzu bądź wskazane dane okazały się nieprawdziwe lub niepoprawne.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

 

§7 Klauzula o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu „Fotopołowy” jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce). Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
 2. Uczestnik zezwala organizatorowi konkursu na prezentowanie dodanych zdjęć zarówno na witrynie internetowej www.fotopolowy.uph.edu.pl, jak i w ramach wystawy oraz w prasie współpracującej przy organizacji konkursu.
 3. Przesyłając lub dostarczając prace na konkurs uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych.
 5. Uczestnik zezwala organizatorowi konkursu na podanie jego imienia i nazwiska wraz z publikowanym zdjęciem.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na publiczne ocenianie swoich zdjęć oraz na wyświetlanie informacji o liczbie oddanych na dane zdjęcie głosów.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu „Fotopołowy” Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od ostatecznej daty wydania nagród.Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Datę ogłoszenia informacji dotyczącej Konkursu na stronie internetowej uznaje się za dzień rozpoczęcia Konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu (Dział Promocji UPH, Siedlce, ul. Konarskiego 2, p. 11) oraz na stronie internetowej Konkursu.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą e-mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pocztowy Dział Promocji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, z dopiskiem: KONKURS „Fotopołowy”.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 6. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na witrynie konkursowej.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 8. Osoby, które nie spełnią warunków regulaminu lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną zdyskwalifikowane.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem lub z innych powodów niezależnych od Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne  przekazanych  nagród. Wszelkie roszczenia związane z rękojmią lub gwarancją należy składać do producenta.