§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Fotopołowy".
2. Organizatorem Konkursu „Fotopołowy", zwanego dalej Konkursem, jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z siedzibą w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, zwany dalej Organizatorem.
3. Patronat nad Konkursem sprawują: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Siedlce, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
5. Dostarczenie zdjęć i kompletu dokumentów na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym użytkownikom konkursu na stronie www.uph.edu.pl oraz w siedzibie Organizatora (Biuro Promocji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, p. 11).

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych amatorsko zajmujących się fotografią.
2. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwani są dalej „Uczestnikami Konkursu".
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3 Zasady konkursu

1. W Konkursie „Fotopołowy" wprowadza się kategorię tematyczną prac konkursowych – „Moje podróże w obiektywie".
2. Pracę konkursową stanowią zdjęcia kolorowe lub czarno-białe.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Fotopołowy" do siedziby Organizatora Konkursu na adres: Biuro Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2, p. 11.
4. W kopercie należy umieścić:
• opisane zdjęcie/zdjęcia na płytce CD-R;
• dane identyfikujące Uczestnika Konkursu, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy;
• w przypadku kiedy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, o której mowa w § 2, ust. 3 (Załącznik Nr 1 do Regulaminu);
• Oświadczenie Uczestnika Konkursu, a w przypadku gdy jest niepełnoletni – rodziców lub opiekunów prawnych, o posiadanych prawach autorskich do przesłanych zdjęć oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywaniu zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).
5. W przypadku, gdy zdjęcie przedstawia wyraźnie widoczne postaci wymagana jest ich zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik Nr 3).
6. Nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, jak też osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
7. Aby zdjęcie spełniało parametry techniczne dłuższy bok zdjęcia powinien wynosić 2.500 pikseli.
8. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie zawierające do trzech zdjęć.
9. Za zgłoszenie udziału w Konkursie uznaje się dostarczenie do siedziby Organizatora prawidłowo wypełnionych dokumentów konkursowych (zał. nr 1, zał. nr 2) wraz z zatytułowanym zdjęciem/zdjęciami nagranymi na płytce CD-R do dnia 10 lutego 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
10. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach fotograficznych.
11. Nie dopuszcza się stosowania fotomontażu.
12. W Konkursie nie biorą udziału zdjęcia oraz zabrania się przesyłania zdjęć:
- o treści naruszającej prawo bądź godzących w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne,
- których nie jest się autorem, we wszystkich przypadkach, gdy osoba dysponująca cyfrowym obrazem jakichkolwiek osób nie ma zgody na wykorzystanie wizerunku osób trzecich oraz jego publikacji.
13. W konkursie wezmą udział wyłącznie osoby, których zdjęcie/a po przejściu kontroli zostały opublikowane na portalu internetowym www.uph.edu.pl
14. Spośród eksponowanych zdjęć Organizator wyłoni do 30 finalistów.
15. Zdjęcia wyłonione w półfinale będą brały udział w głosowaniu internautów.
16. Finalistów wyłoni jury.
17. Zdjęcia dodane do konkursu pozostają własnością autora tych zdjęć.
18. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatną prezentację zdjęć na wystawie pokonkursowej, w prasie i innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych z podaniem nazwiska autora, tytułu pracy oraz miejsca zajętego w Konkursie. Organizator Konkursu oświadcza, że nie będzie z tego tytułu czerpał korzyści finansowych.

§ 4 Terminarz Konkursu


1. Prace należy dostarczyć do dnia 10 lutego 2012 (decyduje data stempla pocztowego).
2. W dniach 15-22 lutego 2012 odbywać się będzie głosowanie internautów na stronie internetowej Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 29 lutego 2012.
4. Uroczyste wręczenie nagród Uczestnikom Konkursu nastąpi w dniu 8 marca 2012 w siedzibie Organizatora Konkursu, o czym zostaną oni powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
5. Podczas powyższej uroczystości odbędzie się otwarcie wystawy prac finałowych.

§ 5 Komisja konkursowa


1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Ocenie będzie podlegało: ogólne wrażenie, oryginalne ujęcie tematu, jakość techniczna, kompozycja.
3. Komisja konkursowa przyzna:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Nagrody


1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (opis nagród na stronie konkursowej).
2. Komisja Konkursowa może zmienić rodzaj nagród.
3. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z § 4, ust. 4 niniejszego regulaminu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości będzie można je odebrać osobiście w Biurze Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul. Konarskiego 2, pokój 11).
4. W celu otrzymania nagrody każdy Zwycięzca zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał na formularzu konkursowym nieprawdziwy adres lub niepoprawne dane lub jeśli Zwycięzca nie wskazał danych na formularzu  konkursowym bądź wskazane dane okazały się nieprawdziwe lub niepoprawne.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
7. Organizator zastrzega sobie przyznanie dodatkowych nagród.

§ 7 Klauzula o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu „Fotopołowy" jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce). Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
2. Uczestnik zezwala organizatorowi konkursu na prezentowanie dodanych zdjęć zarówno na stronie internetowej www.uph.edu.pl , jak i w ramach wystawy oraz w prasie współpracującej przy organizacji konkursu.
3. Publikując zdjęcie na stronie konkursu, uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych.
5. Uczestnik zezwala organizatorowi konkursu na publikację jego imienia i nazwiska wraz z wyświetlanym zdjęciem.
6. Uczestnik konkursu zezwala na publiczne ocenianie swoich zdjęć oraz na wyświetlanie informacji o ilości oddanych na dane zdjęcie głosów.

§ 8 Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu „Fotopołowy" Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni do ostatecznej daty wydania nagród. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Datę ogłoszenia informacji dotyczącej Konkursu na stronie internetowej uznaje się za dzień rozpoczęcia Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu (Biuro Promocji UPH, Siedlce, ul. Konarskiego 2, p. 11) oraz na stronie internetowej Konkursu.
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu „Fotopołowy" określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.uph.edu.pl
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie pytania dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą e-mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pocztowy Biuro Promocji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, z dopiskiem: KONKURS „Fotopołowy".
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
7. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie konkursowej.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
9. Osoby, które nie spełnią warunków regulaminu lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną zdyskwalifikowane.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nośników lub ich zaginięcie podczas ich dostarczania do siedziby Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem lub z innych powodów niezależnych od Organizatora
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przekazanych nagród. Wszelkie roszczenia związane z rękojmią lub gwarancją należy składać do producenta.